III Obóz Koła Naukowego Matematyków Dyskretnych

W dniach 7 – 9 lipca 2017 roku odbył się III Obóz Naukowy KNMD. Stu­denci kolejny raz odwie­dzili sym­pa­tyczny ośro­dek tury­styczny w Poro­ni­nie. Wyjazd miał cha­rak­ter inte­gra­cyjny, nie zabra­kło jed­nak aktyw­nej pracy nauko­wej i mate­ma­tycz­nych dys­ku­sji. Uczest­nicy mieli oka­zję sko­rzy­stać z prze­róż­nych dobro­dziejstw miej­sca, do… 

Spotkanie otwarte KNMD

Inte­re­suje Cię, co skrywa współ­cze­sna mate­ma­tyka dys­kretna? Chcesz dowie­dzieć się, czym zaj­muje się nasze koło? Przyjdź na spo­tka­nie otwarte już 16 marca 2017 r. o 11.30 w sali 325 (łącz­nik A3-A4) i posłu­chaj o naszej dzia­łal­no­ści! Jeśli tema­tyka wcią­gnie Cię tak, jak wcią­gnęła nas, będziesz…