Spotkanie otwarte KNMD

Inte­re­suje Cię, co skrywa współ­cze­sna mate­ma­tyka dys­kretna? Chcesz dowie­dzieć się, czym zaj­muje się nasze koło? Przyjdź na spo­tka­nie otwarte już 16 marca 2017 r. o 11.30 w sali 325 (łącz­nik A3-A4) i posłu­chaj o naszej dzia­łal­no­ści! Jeśli tema­tyka wcią­gnie Cię tak, jak wcią­gnęła nas, będziesz… 

Konferencja studencka „Oblicze” 2016

W dniach 13–15 maja br. trzy przed­sta­wi­cielki Koła Nauko­wego Mate­ma­ty­ków Dys­kret­nych wzięły udział w kon­fe­ren­cji stu­denc­kiej „Obli­cze” 2016 orga­ni­zo­wa­nej po raz trzeci na Uni­wer­sy­te­cie Adama Mic­kie­wi­cza w Pozna­niu. Koło repre­zen­to­wały stu­dentki czwar­tego roku: Anna Pączek, Beata Palo­nek i Agnieszka Bur­kot. Poni­żej zamiesz­czamy rela­cję…