next up previous contents
Next: Całki powierzchniowe Up: Zadania z matematyki dla Previous: Algebra i geometria analityczna   Contents

Całki wielokrotne, krzywoliniowe i powierzchniowe

 1. Ca\l \(\int \int_{\Omega}f(x,y)dxdy\) zamień na ca\lki iterowane $\int_a^b dx\int_{\phi (x)}^{\psi (x)} f(x,y)dy $
  i $\int_c^d dy\int_{\alpha (x)}^{\beta (x)} f(x,y)dy $ jesli $\Omega$ jest
  (a) trójkątem o wierzcho\lkach $(0,0)$, $(1,0)$ i $(1,1)$
  (b) ko\lem $x^2 +y^2 \leq y$.
 2. Zmień kolejnosc ca\lkowania w ca\lkach podwójnych :

  \begin{displaymath}\int_0^1 dx \int_{x^3}^{x^2} f(x,y)dy \ \ \
\int_1^2 dx\int_0^{lnx} f(x,y)dy \end{displaymath}

 3. Oblicz $\int \int_{\Omega}\mid xy \mid dxdy $ gdy $\Omega$ jest ko\lem o srodku w $(0,0)$ i promieniu $a$.
 4. Przechodząc do wspó\lrzędnych biegunowych oblicz

  \begin{displaymath}\int \int _{x^2+y^2 \leq a^2}\sqrt{x^2+y^2}dxdy \ \ \
\int \int_{\pi^2 \leq x^2+y^2 \leq 4\pi^2} \sin \sqrt{x^2+y^2}dxdy\end{displaymath}

 5. Narysuj bry\lę której objętosc wyznacza ca\lka:

  \begin{displaymath}\int \int_{\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{9}\leq 1}
\sqrt{1-\frac{x^2}{4}-\frac{y^2}{9}}dxdy \end{displaymath}

 6. Oblicz objętosci bry\l ograniczonych powierzchniami:
  (a) $z=1+x+y$, $z=0$, $x+y=1$, $x=0$, $y=0$.
  (b) $z=x^2 +y^2$ , $y=x^2$ , $y=1$, $z=0$.
  (c) $z=xy$, $x+y+z=1$, $z=0$.
  (d) $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2},$ $\frac{x^2}{a^2}+ \frac{x^2}{b^2}=\frac{z^2}{c^2},$ $(z>0)$.
 7. Znajdź wspó\lrzędne srodka cięzkosci jednorodnej figury ograniczonej krzywymi:

  \begin{displaymath}\sqrt{x} + \sqrt{y} = \sqrt{a}, \ \ \ x=0, \ \ \ y=0.\end{displaymath}

 8. Oblicz pole które z powierzchni $z=xy$ wycina walec $x^2 +y^2 =a^2$ .
 9. Przy pomocy ca\lki potrójnej oblicz objętosc bry\ly ograniczonej powierzchniami:

  \begin{displaymath}x^2 +y^2 +z^2 =a^2 , \ \ x^2 +y^2 +z^2 =b^2 , \ \
x^2 +y^2 =z^2 , \ \ (z>0, 0<a<b).\end{displaymath}

 10. Przechodząc do wspó\lrzędnych cylindrycznych oblicz

  \begin{displaymath}\int \int \int_V(x^2+y^2)dxdydz\end{displaymath}

  (gdzie $V$ jest bry\lą ograniczoną powierzchniami: $x^2 +y^2 =2z,$ $z=2$.
 11. Oblicz ca\lkę potrójną $\int \int \int _V\sqrt{x^2 +y^2 +z^2 }dxdydz $, gdzie $V$ jest bry\lą ograniczoną powierzchnią $x^2 +y^2 +z^2 =z$.
 12. Oblicz $\int_Kx^2dx+\sqrt{xy}dy$, gdzie $K$ jest częscią okręgu o srodku w $(0,0)$ zawartym między punktami $A(0,R)$ i $B(R,0)$.
 13. Jaką pracę wykona punkt materialny poruszający się w polu si\l:
  \(P=xz-z, \ Q=0,\ R=2x-z^2\) po \luku \(z=x^3\) $y=0$ od $A(0,0,0)$ do $B(1,0,1)$.
 14. Oblicz
  (a) \(\int_C(x^2 -2xy)dx+(y^2-2xy)dy, \ C: \ y=x^2 , \ -1\leq
x\leq 1\)
  (b) \(\int_{(0,1)}^{(2,3)} (x+y)dx+(x-y)dy\)
  (c) \(\int_{(x_1,y_1,z_1)}^{(x_2,y_2,z_3)}
\frac{xdx+ydy+zdz}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}}\)
  i korzystając z twierdzenia Greene'a
  (d) \(\oint_C xy^2 dy-x^2 ydx \ \ \ C:x^2 +y^2 =a^2 \).
  (e) \(\oint_C e^{2x}\sin{2y}dx+e^{2x}\cos{2y}dy \ \ \
C:9(x-1)^2+4(x-3)^2=36\)
  (f) \(\oint_C xy^2dx+3\cos{y}dy\) gdzie $C$ jest dodatnio zorientowanym brzegiem obszaru ograniczonego krzywymi $y=x^2$, $y=x^3$ w pierwszej ćwiartce układu współrzędnych.
 15. Oblicz $\oint_{K((00),5)}(x^2-y^2)ds.$
 16. Znajdź masę krzywej $x=2\cos t$, $ y=3\sin t$, $ z=t$, $t\in
<0,\frac{\pi}{2}>$, której gęstość masy jest proporcjonalna do kwadratu odległości punktu od punktu $(0,0,0)$.
 17. Oblicz całki powierzchniowe niezorientowane:
  (a)
  $\int \int_S xyzdS$, gdzie $S$ jest wycinkiem sfery $x^2+y^2+z^2=4, \ \
x\geq 0, \linebreak y \geq 0, \ \ z \geq 0$.
  (b)
  $\int \int_S xy^2z^2dS$, gdzie $S$ jest cęścią stożka $z=\sqrt{x^2+y^2}$ położoną nad podzbiorem płaszczyzny $Oxy$ ograniczonym nierównościami:
  $x^2+y^2 \leq 1, \ \ x\geq 0, \ \ y \geq 0$.
  (c)
  $\int \int_S cos zdS $, gdzie $S$ jest wycinkiem płaszczyzny $2z+3y+4x=2$ której rzutem na płaszczyzne $Oxy$ jest $0 \leq x \leq 1,\ \
-1 \leq y \leq 3$.
  (d)
  $\int \int_S e^{x^2+y^2} dS$, gdzie $S$ jet częścią stożka $z^2=x^2+y^2$ ponad kołem
  $x^2+y^2 \leq 1$ dla $x \geq 0$ i $y \geq 0$.
  (e)
  $\int \int_S ln(x^2+y^2+z^2)dS$, gdzie $S$ jest częścią sfery $x^2+y^2+z^2=5$ ponad kołem $x^2+y^2 \leq 1$.
  (f)
  $\int \int_S zdS$, gdzie $S$ jest czworościanem ograniczonym płaszczyznami układu współrzędnych i $x+y+z=1$.
  (g)
  $\int \int_S (x^2+y^2)dS$, gdzie $S$ jest powierzchnią ograniczoną zamkniętym walcem: $x^2+y^2=1$, $0 \leq z \leq 1$.
 18. Oblicz strumień cieczy przepływającej ku górze przez północną sferę $x^2+y^2+z^2=1$ przy szybkości przepływu $G(x,y,z)= (-y,x,z)$.
 19. Oblicz całki powierzchniowe zorientowane:
  (a)
  $\int \int_S xdydz + ydzdx + zdxdy$, gdy
  (i)
  $S$ jest częścią płaszczyzny $x+y+z=3,\ x\geq 0, \ y \geq 0, \
z \geq 0$, zorientowaną ku górze
  (ii)
  $S$ jest zamkniętą, północną połową kuli:
  $x^2+y^2+z^2=1, \ z \geq 0$ zorientowaną na zewnątrz.
  (b)
  $\int \int_S ydydz - xdzdx + xydxdy$, gdy $S$ jest zadana przez:
  $z=(x^2+y^2)^{1//2}, \ x^2+y^2 \leq 1$
 20. Znajdź strumień wypływający na zewnątrz powierzchni zamkniętej $S$ gdy
  (a)
  $S$ jest czworościanem ograniczonym przez płaszczyznę $2x+3y+z=1$ i płaszczyznami układu współrzędnych a prędkość przepływu $G(x,y,z)=(0,x,y)$.
  (b)
  $S$ jest ograniczona przez stożek $x^2+y^2=z^2$ i płaszczyznę $z=1$
  a prędkość przepływu $G(x,y,z)=(y,-x,xy)$.
 21. Podczas wykładu udowodniliśmy, że jeśli pole wektorowe $F=(P,Q,R)$ i powierzchnia $S$ spełniają założenia twierdzenia Gaussa-Ostrogradskiego, wtedy

  \begin{displaymath}\int \int_SRdxdy = \int \int \int_V \frac{\partial R}{\partial z}dxdydz.\end{displaymath}

  Udowodnij dwa "brakujące ogniwa" dowodu twierdzenia Gaussa-Ostrogradskiego, t.j. równości

  \begin{displaymath}\int \int \int_V\frac{\partial P}{\partial x}dxdydz = \int \int_SPdydz\end{displaymath}


  \begin{displaymath}\int \int \int_V\frac{\partial Q}{\partial y}dxdydz = \int \int_SQdzdx\end{displaymath}

 22. Korzystając z twierdzenia Gaussa-Ostrogradzkiego oblicz te z całek zadań [*] i [*] w których $S$ jest powierzchnią zamkniętą.
 23. Oblicz strumień cieczy wypływający na zewnątrz powierzchni $S$ z prędkością $G$.
  (a)
  $G(x,y,z)=(8xyz,2yz,6xz)$, $S: \ x^2 + y^2 =4, \ z=3, \ z = 5$
  (b)
  $G(x,y,z)=(z^3,x^2,xz\cos^2y)$, $S: \ x = 0$, $x=\sin y, \ y=0, \ y=\pi, \
z=0, \ z=x\sin y$.
  (c)
  $G(x,y,z)=(x^2,xy,xz)$, $S: \ z+3x+3y=6, \ x=0, \ y=0, \ z=0$.
 24. (por. [*]) Na wykładzie udowodniliśmy, że przy stosownych założeniach (przypomnij jakich?!) o polu wektorowym $F$ i powierzchni $S$ zachodzi wzór

  \begin{displaymath}\oint_{\partial S}Pdx = \int \int_S (\frac{\partial P}{\partial z}dzdx -
\frac{\partial P}{\partial y}dxdy).\end{displaymath}

  Udowodnij pozostałe dwa wzory uzupełniając w ten sposób dowód twierdzenia Stokesa.
 25. Poniższe całki oblicz
  (a)
  korzystając ze wzoru na zamianę całki krzywoliniowej na oznaczoną (bez korzystania z twierdzenia Stokesa),
  (b)
  korzystając z twierdzenia Stokesa.
  (W każdym z przykładów wybierz jedną z dwóch możliwych orientacji krzywej $C$.)
  (i)
  $\oint_C (x+y)dx+xdy + (x+y)dz$, $C: \ x=\cos t, \ y=\sin t, \ z=1, \
0 \leq t \leq 2\pi$
  (ii)
  $\oint_C (x+z)dx + (y+z)dy +\sin{z}dz$, $C: \ x^2+y^2 = 4, \ z=2$
 26. Korzystając z twierdzenia Stokesa oblicz ($C$ zorientuj jakkolwiek):
  (a)
  $\oint_C ydx+zdy+xdz$, $C: \ $trójkąt o wierzchołkach $(0,0,1), \ (0,1,1),
\ (1,0,0)$.
  (b)
  $\oint_C zdx + xdy + ydz$, gdzie $C$ jest przecięciem powierzchni o równaniu $z=xy$ z walcem $x^2+y^2=9$.
  (c)
  $\oint_C (z^2-xy-y^2)dx + y^2lnydy + (x+y)\sin{5z}dz$, gdzie $C$ jest przecięciem płaszczyzny $x+y+z=4$ z płaszczyznami układu.

next up previous contents
Next: Całki powierzchniowe Up: Zadania z matematyki dla Previous: Algebra i geometria analityczna   Contents